{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Oavsett om du arbetar i en modern, kunskapsintensiv bransch eller i en mer etablerad sektor är den övergripande trenden tydlig: Allt fler inser att nyckeln till stärkt konkurrenskraft är att attrahera rätt kompetens och att placera människor på positioner där de framgångsrikt kan bidra till företagets mål. Förändringar i omvärlden leder till omställningar som behöver hanteras. Behovet av en HR-funktion som kan fungera strategiskt har aldrig varit större.

Trots det är det fortfarande många företagsledare som lever kvar i uppfattningen att HR mest handlar om operativ personalhantering och administration.

Vi hjälper dig stärka HR-funktionens roll och status genom att sätta processer och verktyg på plats som gör HR-arbetet tydligare och framförallt gör resultaten mer mätbara.

KARTLÄGG FÖRETAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT NÅ NUVARANDE MÅL

När du satt dig in i den bransch där ditt företag verkar och vet vilka affärsmål ni kommer att jobba mot, helst både innevarande år och på 5–10 års sikt är det dags att kartlägga organisationens förutsättningar att nå målen. Det gör du genom att tillsammans med respektive chef bryta ned affärsmålen till kompetenser och beteenden, både grupp- och individnivå. På Master har vi både verktyg och den metodik du behöver för att kunna göra detta. Genom att kartlägga hur väl den befintliga organisationen matchar behoven kan du identifiera vilka kompetens- och resursgap som finns.

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING: REKRYTERA, UTVECKLA OCH PLANERA

När det kommer till rekrytering och successionsplanering kommer Masters verktyg verkligen till sin rätt. Genom att använda arbetspsykologiska tester kan du säkerställa att rätt person rekryteras till rätt position och att tilltänkta framtida chefer verkligen har den kapacitet och potential som krävs för att axla en tyngre roll.

I vår analysplattform Metis har vi samlat och integrerat alla våra verktyg så att du får ett sammanhållet arbetsflöde och möjlighet att generera sammanställda rapporter som ger dig och de ansvariga chefer du samarbetar med den information ni behöver för att kunna fatta objektiva, faktabaserade beslut som leder företaget framåt.

Läs mer om Metis och våra testverktyg.

Masters lösningar ger dig detaljerade rapporter med en gapanalys och praktiska förslag för att utveckla och motivera medarbetarna.

KARTLÄGG FÖRETAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR STÖRRE FÖRÄNDRINGAR

Förändringar i omvärlden, uppköp och sammanslagningar av företag skapar både möjligheter och hot. Att upprätthålla objektivitet i ett omställningsarbete kräver att du och företagsledningen kan hitta ett strukturerat arbetssätt. För att lyckas med omställningen behöver ni identifiera vilka kompetenser och beteenden som krävs för att nå önskade affärsresultat utifrån de nya förutsättningarna.

På Master har vi både de verktyg och den metodik som du behöver för att tillsammans med övriga chefer kartlägga organisationens förutsättningar inför större förändringar. Rapporter på individ- och gruppnivå förenklar arbetet vid organisationsförändringar och är också bra som underlag vid förhandlingar med facket.

BLI BÄTTRE PÅ STRATEGISK HR MED MASTER

Genom att använda Masters metoder och verktyg kan du förbättra ditt strategiska HR-arbete genom att:

  • Kartlägga organisationens förutsättningar att nå era nuvarande och framtida affärsmål.
  • Arbeta strukturerat och effektivt med kompetensförsörjning i form av rekrytering och successionsplanering.
  • Engagera företagets chefer i arbetet med kompetensförsörjning för bästa möjliga måluppfyllelse.
  • Kartlägga organisationens förutsättningar inför större förändringar eller omställningar.
  • Frigöra tid genom att automatisera och effektivisera nödvändigt operativt och administrativt arbete.
  • Mäta och följa upp HR-arbetet i relation till uppsatta mål.

Med hjälp av rätt mätetal och konsekvent uppföljning kommer du efter en tid att kunna etablera sambandet mellan strategiskt HR-arbete och företagets viktigaste KPI:er, exempelvis omsättning och vinstmarginal. Vinsterna med att investera i strukturerad rekrytering, kompetensutveckling och arbetsgivarvarumärke blir därmed tydliga för både företagsledning och styrelse.

DIGITALISERING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR STRATEGISK HR

Att ha rätt systemstöd på plats är en förutsättning för att du ska kunna arbeta strategiskt. Digitalisering och effektivisering behövs för att de operativa och administrativa arbetet som ändå måste göras inte ska sluka HR-funktionens alla resurser. Digitala system är också en förutsättning för att kunna samla in och analysera data på ett rimligt sätt. Jämför gärna med hur det ser ut på ekonomiavdelningen och hur centrala IT-systemen är för deras arbete.

Masters analysplattform Metis samlar alla verktyg för arbetspsykologiska tester i en integrerad lösning. Metis går utmärkt att integrera med övriga HR-system och rekryteringssystem så att information kan utbytas mellan systemen.