{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

KANDIDATUPPLEVELSEN HAR DIREKT PÅVERKAN PÅ DIN AFFÄR

69 procent av svenska jobbsökare säger att de inte kommer att köpa mer av ett företag där de haft en negativ kandidatupplevelse. Omvänt säger 76 procent av de som haft en positiv kandidatupplevelse att de kan tänka sig att köpa varor eller tjänster av företaget, oavsett om de fick jobbet eller inte.*

Därför är kandidaternas upplevelse av ditt företag viktig, inte bara för framtida kompetensförsörjning, utan också för att de lika gärna kan vara framtida kunder, samarbetspartners eller leverantörer.

Företag som är duktiga på rekrytering har högre tillväxt och bättre vinstmarginal i jämförelse med sina konkurrenter.**

STRUKTURERADE KOMPETENSBASERADE INTERVJUER STÄRKER DITT ARBETSGIVARVARUMÄRKE

Du vet säkert att en av de vanligaste anledningarna till missnöje hos de kandidater som inte erbjuds en tjänst är känslan av att de inte fått tillfälle att visa upp sin kompetens, sina meriter och färdigheter. Bara knappt hälften som sökt ett arbete säger att de fått möjlighet till detta. Anledningen är att många chefer saknar kunskap om hur man genomför strukturerade, kompetensbaserade intervjuer.

När du använder Masters arbetspsykologiska tester får du individuellt anpassade intervjuunderlag som gör det enkelt att tillsammans med rekryterande chef genomföra intervjuer av hög kvalitet som både säkerställer att rätt person anställs och att samtliga intervjuade kandidater ges möjlighet att visa upp hela sin kompetens.

TRANSPARENS OCH OBJEKTIVITET GER DIG EN BÄTTRE KANDIDATUPPLEVELSE

Om de sökande till en tjänst upplever er rekryteringsprocess eller urvalsprinciperna som otydliga eller godtyckliga finns också stor risk för irritation och missnöje som kan skada ditt företags attraktionskraft som arbetsgivare.

När du erbjuder tydliga och förutsägbara processer med transparenta urvalsprinciper bygger du istället förtroende. Undersökningar visar att kandidater som fått genomföra någon form av kompetenstester som en del av rekryteringsprocessen är mer nöjda än de som inte fått göra det.***

Även de som du inte kan erbjuda en tjänst kan uppleva mötet med ditt företag som positivt, så länge de upplever att de blivit objektivt bedömda. Då är chansen större att de återkommer med en ansökan i framtiden eller rekommenderar andra att söka jobb på ditt företag.

TYDLIGHET OCH SNABB ÅTERKOPPLING PÅ TESTRESULTAT GER DIG MER NÖJDA SÖKANDE

En återkommande önskan från de som söker jobb är snabb återkoppling, oavsett om de får ett positivt eller negativt besked. Med hjälp av arbetspsykologiska tester kan du korta ned den tid som behöver läggas på varje rekrytering och snabbare lämna besked till berörda. Rapporterna ger dig också möjlighet att ge konkret feedback och motivera beslut på ett bra sätt.

Också i samband med att kandidaterna genomför personlighets- eller kapacitetstester är snabb återkoppling väldigt uppskattad. När du använder Masters olika verktyg kan du ge alla kandidater möjlighet att ta del av sitt testresultat direkt efter genomfört test.

BÄTTRE KANDIDATUPPLEVELSE MED MASTER

Genom att använda Masters metoder och arbetspsykologiska verktyg kan du förbättra kandidaternas uppfattning om ditt företag genom att:

  • Skapa effektiva rekryteringsprocesser där kandidaterna snabbare får besked.
  • Genomföra intervjuer av högre kvalitet med hjälp av individuellt anpassade intervjuunderlag.
  • Tillgodose kandidaternas behov av att få visa sin kompetens och förmåga med hjälp av personlighets- eller kapacitetstester.
  • Sätta upp tydliga testkriterier och transparenta principer för urval så att kandidaterna upplever att de blivit objektivt bedömda och rättvist behandlade.

Dina sökande som ska genomföra något av Masters tester erbjuds per automatik olika tips och frågeexempel att studera inför testgenomförandet. De får också en länk med information om rättigheter och skyldigheter. Tydlig information om vad man kan förvänta sig bidrar till att ge dina sökande en mer positiv upplevelse av testgenomförandet och större förståelse för vilken roll testresultatet har i rekryteringsprocessen.

Språket i våra tester är enkelt och lättbegripligt för att ingen ska få ett sämre resultat på grund av otydliga eller svårtolkade formuleringar. Svarsdelen av testerna finns på 22 olika språk så att kandidaten själv kan välja det språk han eller hon känner sig mest bekväm med.


NOTER

* Wise Professionals/YouGov, Kandidatupplevelse, 2017
** Boston Consulting Group, From Capability to Profitability, 2012
*** Wise Professionals/YouGov, Kandidatupplevelse, 2014