{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

NÖHRA & EASI

Syftet med denna övning är att involvera och förankra en utvecklings - eller förbättringsprocess hos de personer som berörs. Det kan till exempel röra sig om en verksamhet eller ledningsgrupp som önskar förbättra sitt marknadsläge, lansera en produkt eller någon annan förändringsresa där man önskar delaktighet från de som berörs.

Modellen NÖHRA utgör ursprungligen ett coachningsverktyg för sortering, men är en utmärkt modell för förbättring och utveckling. EASI bidrar med ytterligare insikt i hur utvecklingsprocessen ska implementeras för bästa effekt.

Övningen lämpar sig för olika grupper, det kan till exempel vara team, grupper, avdelningar eller hela organisationer (beroende på storlek). Allt från 2-20 personer är någon slags rimlig utgångspunkt för hur många övningen lämpar sig för.

Innan workshop schemaläggs så genomför samtliga individer EASI. Ta ut en analys där det framgår hur gruppen fördelar sig i beteendegrafen på de fyra olika persontyperna.

Här nedan följer en strukturerad guide för genomförande av själva workshopen där NÖHRA-stegen är först, därefter inkluderas EASI i processen:

Inledning och syfte
Presentera syftet med aktiviteten och varför den är relevant i förhållande till vad man vill åstadkomma. Förklara NÖHRA- och EASI-modellen och dess olika områden. 

Nuläge (Blädderblock sid 1)
Skriv upp "Nuläge" på blädderblocket. Ställ öppna frågor som:

- Hur är det nu?
- Hur ser er nuvarande situation ut?
- Hur påverkas ni av er nuvarande situation?
- Vad kan bli bättre?
- Vad är bra i den nuvarande situationen?
- Finns det något som bekymrar er?
- Vad är problemet, mer specifikt?
- Hur vet ni att det är ett problem?
- Vad har ni provat hittills för att förändra er situation?

Fortsätt för varje område (Blädderblock sid 2-5)
Fortsätt på samma sätt för önskat läge, hinder, resurser och aktiviteter. Använd en ny sida på blädderblocket för varje område. Sätt upp sidorna på väggen för att visualisera processen. Ställ frågor som:

- Vad vill ni uppnå?
- Var och när vill ni uppnå det?
- Hur vet ni att ni har uppnått ert resultat?
- Vad hindrar er?
- Hur hindrar andra er?
- Vilka resurser behöver ni?
- Vad behöver ni göra?

Aktivitetslista (Blädderblock sid 6)
Sammanfatta och skapa en tydlig aktivitetslista med vad, vem och när aktiviteterna ska genomföras. Skriv ner var och en av aktiviteterna på post-it-lappar. 

Kategorisera aktiviteterna enligt EASI-modellen på whiteboard
Var hör aktiviteten hemma i relation till vilket beteende den speglar? Rita upp EASI-modellen på whiteboarden och klistra upp post-it-lapparna i de rutor de hör hemma enligt det beteende som krävs för genomförandet.

Gör en gapanalys
Jämför aktiviteternas utfall i EASI-modellen med gruppens utfall i EASI. Skriv till exempel in hur många personer som representerar respektive persontyp på whiteboarden. Var saknas det resurser? Hur ska vi överbrygga dessa gemensamt?

Sammanfatta och summera
Sammanfatta huvudpunkterna från varje steg i NÖHRA. Presentera framåtblick och nästa steg. När och hur sker det?

 

Tid och Material:
- Tidsåtgång: Minst 120 minuter. För större "frågor" så kan det behövas mer tid.
- Gruppstorlek: 2-20 personer.
- Material: Blädderblock eller whiteboard, bra tjocka pennor, post-it-lappar och vanliga pennor.

Förberedelser:
- EASI fylls i av deltagarna inför workshopen.

 

 

Get in touch with us

Learn to get started

Call us at: +46 8 32 42 42 or send us an e-mail at

info@master.se