{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Rekrytera till teamet - vem behöver vi?

Det finns både åsikter och forskning kring hur ett team ska vara ihopsatt för att fungera på bästa sätt. Vi belyser teorierna kring ett homogent kontra ett heterogent team och tittar på skillnaderna mellan värderingar, personlighet och kompetens.

Rekrytera till teamet - vem behöver vi?

Det finns både åsikter och forskning kring hur ett team ska vara ihopsatt för att fungera på bästa sätt. Hur ser ert team ut och vad är det ni behöver?

Ett komplett team

Hur gör man för att skapa sitt ultimata team? Ett första steg är att fundera på om det är ett team eller en grupp. Ett teams medlemmar är ömsesidigt beroende av varandra, har gemensamma mål och kommer behöva ha olika roller och kompetenser för att lyckas uppnå dessa (tänk ett projektteam t ex). En grupp däremot, består av individer med liknande roller och individuella mål och har inget ömsesidigt beroende av varandra (tänk en grupp av säljare t ex). Vad är viktigast, att uteslutande ha fungerande egenskaper i utövandet av sitt yrke eller att också kunna jacka in med sin kompetens i ett team?

Svaret på frågan ger dig inledningsvis ett svar som du behöver fundera på. Men stanna inte där. Du behöver också ta reda på vilka du har i ditt team idag. Kartlägg med hjälp av både beteende- och kapacitetstest, resultatet kommer att visa vilka styrkor och fallgropar som finns totalt sett. Både ur ett intellektuellt och ett beteendemässigt perspektiv. Oavsett om du har ett team eller en grupp framför dig kan så kommer den informationen att vara viktig. Vi ska förklara varför. 

Homogent eller heterogent?

Något du också behöver ta ställning till är om teamet ska bestå av en grupp likasinnade eller en grupp oliksinnade. Den första frågan du ställde dig kommer att ge en del av svaret. Normalt sett kommer en grupp att må bra av personer som har egenskaper som fungerar för att bli framgångsrik i själva tjänsten, eftersom det bidrar till lönsamhet. Men det hindrar inte att du kan rekrytera med mångfald, och då menar vi med hänsyn tagen till ålder, kön, etnicitet etc. Forskning visar nämligen att mångfald bidrar till fler infallsvinklar och därmed mer kreativitet och bättre lösningar.

Om du ska rekrytera till ett team behöver du ta mångfalden ett steg längre. Du behöver se till att mångfalden speglas även i beteenden och förmågor. Det här är ju förstås rent teoretiskt den bästa situationen för ditt team, men tänk också på vilka utmaningar ett heterogent team kan behöva gå igenom i form av kommunikationssvårigheter, konflikter, utanförskap och sämre tolerans medlemmarna emellan. Här gäller det att som ledare bringa reda i vilka roller var och en av medlemmarna har och säkerställa en acceptans. Jobba med förståelsen! Finns inte respekten och tilliten i teamet kommer teamet förr eller senare att upplösas.

Det som ofta händer i företag är att man hellre väljer den likriktade vägen eftersom det är enklast för alla parter. Kommunikationen fungerar friktionsfritt och trivseln är hög. Men likriktningen är bedräglig. Kreativiteten sinar, vi anstränger oss mindre och vi blir helt enkelt en aning latare. Vi tappar i effektivitet och lönsamhet. Tänk också på vilka signaler ni skickar som företag. Står ni för mångfald eller likriktning?

värderingar

Mångfald i all ära, men glöm inte företagets värderingar. Om det grundläggande jobbet med att ta fram värderingar är gjort så behövs en spegling av dessa i konkreta beteenden. Sätt upp testkriterier som motsvarar organisationens värderingar. De beteenden som pekar mot värderingarna förblir alltid desamma oavsett rekrytering.

HUR gör man

Använd testkriteriet i alla rekryteringar för att fånga upp att kandidaterna motsvarar dessa i tillräckligt hög grad. Övriga beteenden i kriteriet motsvarar respektive tjänsts karaktär, med hänsyn tagen till både utövandet och teamets behov.


Olika personligheter, lika grundvärderingar

Låt oss illustrera en situation där det är viktigt med olika personligheter och beteenden i ett arbetslag, men där man fortfarande har samma grundvärderingar.

Ali är rekryterare på ett stort internationellt företag med många tusen medarbetare. I sitt dagliga arbete stöttar han chefer i att hantera rekryteringar inom deras affärsområde. Företagets värderingar säger att man alltid uppvisar ett engagemang och ett affärstänk. Ali jobbar engagerat för att uppnå det. När han sökte tjänsten var det krav på att vara tillmötesgående, men med ett litet behov av att synas och höras. Man skulle ha en god känsla för detaljer, alltid vara serviceinriktad och villig att hjälpa till. Ali motsvarar allt detta.

En av Alis kollegor, Sanna, jobbar som IT-tekniker. Hon ser till att infrastrukturen fungerar som den ska. Hennes fokus är att hjälpa interna kunder så snabbt som möjligt och ha koll på hårdvaran som företaget använder. Vid rekryteringen sökte man en kandidat som var utåtriktad och hade lätt för att knyta kontakter både internt och externt. Sanna motsvarade dessa kriterier. Likväl som att hon motsvarar värderingarna som handlar om affärstänk och engagemang.

Ali och Sanna delar företagets värderingar men är som personer väldigt olika. Om Sanna och Ali skulle arbeta tillsammans i ett tvärfunktionellt team skulle de ha samma värderingar, men vara olika i sina beteenden och därmed kunna bidra med olika styrkor och nå ett snabbare resultat.


Fördjupa dig

Forskning kring heterogena och homogena team:

Mannix E., & Neale, M.A. 2005 ‘What differences make a difference? The promise and reality of diverse teams in organizations’ Psychological Science in the Public Interest

Cox, T. H., & Blake, S. 1991. “Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness”. Academy of Management Executive

Category: Recruitment
Tags: team, beteende, värderingar

Datum: 07.02.2017

Susanna Berntling

Content Writer