{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Det här behöver du inom HR veta om Big 5-teorin – de valida personlighetstesternas moder

Den teori som är starkast belagd och mest etablerad när det gäller att mäta personlighetsdrag är Big 5. Det finns ett stort antal personlighetstester som baseras på denna teori, däribland vårt eget test Opto.

Så ger Big 5-teorin bättre rekryteringar

Av alla olika personlighetsteorier är det Big 5-teorin som har störst belägg i empiriska studier. De mest långsiktiga studierna omfattar uppföljning som sträcker sig över 45 år! Big 5-teorin är mycket väl lämpad för att kartlägga enskilda individers beteende och förutse deras framtida framgång i yrkeslivet.

Vill du utvärdera en eller flera kandidater för en specifik tjänst är ett personlighetstest baserat på Big 5-modellen därför ett mycket bra val.

BIG 5-TEORINS BAKGRUND

Big 5 har framför allt rötter i 1900-talet och utvecklades successivt mot en modern version under 1930–60-talen för att sedan etableras i sin nuvarande form under 1980-talet. Två av de forskare som förknippas med Big 5 är Paul T. Costa, Jr och Robert R. McCrae. Bland deras föregångare finns Raymond B. Cattell, Donald Fiske och H.J. Eysenck.

de FEM personlighetsdragen

Big 5 definierar fem stabila huvuddrag i en människas personlighet. De fem personlighetsdragen finns i alla kulturer, oavsett kontext och följer individen över tid. Alla andra personlighetsdrag, eller egenskaper, är inordnade under något av de fem stora personlighetsdragen:

 • Öppenhet (eng. openness)
 • Samvetsgrannhet (eng. conscientiousness)
 • Extraversion
 • Vänlighet/sympatiskhet (eng. agreeableness)
 • Neuroticism

Big 5 kallas ibland OCEAN efter den första bokstaven i de engelska benämningarna. Du kan tänka dig varje personlighetsdrag som en skala där ändarna fungerar som motpoler till varandra.

I rekryteringssammanhang pratas det oftast om samvetsgrannhet som är det personlighetsdrag som allra tydligast indikerar yrkesmässig framgång, men beroende på vilken roll du rekryterar till kommer de övriga också att vara av intresse.

För att definiera kriterier för en roll och testa kandidater kan du använda personlighetstestet OPTO.

Öppenhet för nya erfarenheter

Öppenhet i Big 5 handlar om hur villig en individ är att prova nya saker, att tänka utanför satta ramar. Öppenhet i detta sammanhang är också ett mått på en djup och komplex personlighet med stort intellekt och fantasi.

Exempel på egenskaper som utmärker personer med stor öppenhet är:

 • Fantasifullhet
 • Klokhet
 • Varierade intressen
 • Originalitet
 • Mod
 • Intelligens
 • Kreativitet
 • Nyfikenhet
 • Perceptiv
 • Intellektuell
 • Komplex/djup

Öppenhet är en egenskap som är mycket stabil över tid och som ofta ligger på samma nivå livet igenom. Personer som är öppna för nya erfarenheter och intryck hamnar oftare i ledande positioner än de med lägre värden. De kan vara eller utvecklas till starka, kreativa ledare och har högst innovationsförmåga.

Samvetsgrannhet

Samvetsgrannhet beskriver i vilken utsträckning en person kontrollerar sina impulser för att istället arbeta långsiktigt för att uppnå sina mål. Den som besitter hög samvetsgrannhet är ofta välorganiserad och duktig på att planera.

Exempel på egenskaper som utmärker personer med stor samvetsgrannhet är:

 • Envishet
 • Ambition
 • Noggrannhet
 • Självdisciplin
 • Konsekvens
 • Förutsägbarhet
 • Kontrollerad
 • Pålitlig
 • Påhittighet
 • Hög arbetskapacitet
 • Energi
 • Ihärdighet
 • Planeringsförmåga

Samvetsgrannhet är det av samtliga personlighetsdrag som har det högsta bevisade sambandet med framgång. Personer med höga värden fortsätter att ta in information och kunskap hela livet. De uppvisar hög prestation och anpassningsförmåga som gör att de är väl rustade för att överkomma problem och svårigheter.

När det pratas om ”grit” för att beskriva en persons driv och uthållighet är det samma personlighetsdrag som avses som här.

Extraversion

Extraversion beskriver i vilken miljö en person får energi och hur de interagerar med andra. Den extroverta får energi av att interagera med andra människor, medan den introverta behöver ensamtid för att ”ladda om”.

Extroverta människor beskrivs ofta som:

 • Sociala
 • Bestämda
 • Glada
 • Utåtriktade
 • Energiska
 • Pratsamma
 • Välformulerade
 • Gillar att ha roligt
 • Tillgivna
 • Vänskapliga
 • Bekväma i sociala situationer

Den som är extrovert söker sig gärna till sociala sammanhang. Att vara extrovert är ett personlighetsdrag som är bra för bland annat chefer och säljare. Extroverta personer tenderar att tjäna mer än de som är introverta, vilket kan i och för sig kan tolkas på flera sätt. Tydligt är i alla fall att det finns ett ganska starkt samband mellan extraversion och att vara välfungerande och välmående. Hög extraversion ökar också risken för övertro till den egna förmågan.

Vänlighet/sympatiskhet

Detta personlighetsdrag beskriver hur väl man kommer överens med andra beroende på hur man agerar i förhållande till andra människor.

Egenskaper som faller under vänlighet/sympatiskhet är bland annat:

 • Altruism
 • Tillit
 • Blygsamhet
 • Tålamod
 • Finkänslighet
 • Artighet
 • Vänlighet
 • Lojalitet
 • Osjälviskhet
 • Hjälpsamhet
 • Känslighet
 • Älskvärdhet
 • Gladlynthet
 • Hänsynsfullhet

Personer som får höga värden på vänlighet brukar vara omtyckta och respekterade. De har i allmänhet få fiender. Motiven till hur en ”vänlig” person uppträder kan antingen vara en önskan att följa sociala normer eller bottna i en genuin välvilja gentemot andra.

Vänliga/sympatiska personer etablerar ofta positiva relationer både privat och i arbetslivet, men kan ibland sakna tillräcklig ambition när det gäller traditionell karriär och framgång och nöjer sig då med att satsa på vänner och familj.

Neuroticism

Neuroticism är det enda av de fem personlighetsdragen där ett högt värde är negativt. Här handlar det om känslomässig (in)stabilitet och humörproblem.

En person med höga värden för neuroticism kan uppfattas som:

 • Tafatt
 • Pessimistisk
 • Lynnig
 • Avundsjuk
 • Retlig
 • Rädd
 • Nervös
 • Ängslig
 • Blyg
 • Orolig
 • Självkritisk
 • Lågt självförtroende
 • Osäkerhet
 • Överkänslighet

Ett högt värde har ett samband med dålig självkänsla och en större tendens till motivationsproblem och sämre prestation på jobbet. Det finns också på lång sikt ökad risk för mentala problem, missbruk och sämre förmåga att hantera större omställningar i livet.

Personer med låg nivå av neuroticism är mer säkra på sig själva, har bättre självkänsla och uppvisar större mod och äventyrslusta.

Rekrytera med hjälp av Big 5

Personlighetsdrag är individens fasta beteendemönster. Dessa drag finns alltid där oavsett tid och rum. När du känner till dessa drag hos en person får du större förståelse för hans eller hennes beteende och kan förutse reaktioner i olika situationer. Detta är viktigt när du ska rekrytera rätt person till rätt plats och därmed utveckla och trygga trivsel, effektivitet och lönsamhet på företaget.

OPTO personlighetstest Big 5 är ett modernt, lättanvänt rekryteringstest som baseras på Big 5-teorin.

 

 

 

Category: Recruitment, Talent Acquisition
Tags: Rekrytering, HR, Big 5, OPTO

Datum: 16.01.2018

Susanna Berntling

Content Writer