{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

En på en biljon unika personlighetsprofiler

En Barnum-utsaga är en positivt tonad personlighetsbeskrivning uttryckt i vaga, generella termer. Tidningshoroskop är ett bra exempel. Om en Barnum-utsaga presenteras för en person som en beskrivning av deras personlighet, tenderar personen att acceptera den, även om den skulle kunna gälla vem som helst. Detta fenomen kallas Barnumeffekten.

Nyligen frågade en av Masters kunder: "Vilken påverkan har Barnumeffekten på era tester?". Detta är inte en lätt fråga att besvara och kanske finns det inte bara ett svar. Svaret är dock uppenbart relevant för våra produkter och vårt arbetsområde. I denna insiktsartikel fokuserar vi på Barnumeffekten i samband med OPTO.

Förstå Barnumeffekten

År 1949 inledde universitetsprofessorn Bertram R. Forer den vetenskapliga utforskningen av Barnumeffekten. Forer administrerade ett personlighetstest till sina studenter och en vecka senare gav han alla studenter samma vaga och tvetydiga positiva feedback om deras personlighet med uttalanden hämtade från en astrologibok. Forers uttalanden var bra exempel på Barnum-utsagor:

- Du har ett stort behov av att andra människor ska tycka om och beundra dig.
- Du tenderar att vara kritisk mot dig själv.
- Du har en stor outnyttjad kapacitet som du inte har utnyttjat till din fördel.

Studenterna ombads sedan att betygsätta feedbacken på deras personlighet på en skala från 0 (dålig noggrannhet) till 5 (perfekt noggrannhet). Medelvärdet för noggrannheten var överraskande högt (4,3). Detta psykologiska fenomen, där människor accepterar vaga positiva personlighetsprofiler som sina egna, har sedan dess undersökts och replikerats i stor utsträckning och kallas nu för Barnumeffekten.

Dickson & Kelly (1985) granskar mycket av den tidiga forskningen om Barnumeffekten och sammanfattar sina resultat på följande sätt:

- Generella uttalanden, som Barnum-utsagor, gäller för människor i allmänhet och accepteras kanske därför som passande beskrivningar, eftersom de passar?
- De vaga formuleringarna av Barnum-utsagor tillåter människor att projicera sina egna tolkningar på dem, vilket kan vara orsaken till att de accepteras.
- Barnum-utsagor som involverar socialt önskvärda egenskaper accepteras som mer korrekta.
- Om människor får veta att Barnum-utsagorna gjorts specifikt för dem, accepteras uttalandena som mer korrekta.

Närvaron av Barnum-utsagor i OPTO-resultatrapporter

De grundläggande byggstenarna i OPTO-rapporterna:

Masters personlighetstest OPTO består av 154 påståenden som testdeltagaren måste antingen hålla med om eller inte hålla med om i varierande grad (7-punkts Likert-skala). Ett OPTO-påstående kan lyda "Jag dubbelkollar alltid mitt arbete för att säkerställa perfekt kvalitet" eller "Jag tar uppgifter för lättvindigt" och testdeltagaren måste välja en nivå av överensstämmelse. Från en persons svar på de 154 påståendena, drar en algoritm upp en OPTO-profil med poäng på 20 Aspekter och 8 Dimensioner. Påståendena, Aspekterna och Dimensionerna är de grundläggande byggstenarna i OPTO-rapporterna. Dessa byggstenar används för att generera en poängspecifik skriftlig personlighetsprofil, som tillsammans med STEN-poäng för Aspekter eller Dimensioner, utgör den personliga OPTO-rapporten.

Är de 154 påståendena Barnum-utsagor?

Utan möjligheten att hålla med eller inte hålla med kan påståendena vara Barnum-utsagor. Kom dock ihåg att Barnumeffekten innebär att testdeltagarna accepterar Barnum-utsagor som reflektioner av deras personlighet. På denna grundläggande mätarnivå uppmanas testdeltagarna att inte bara acceptera påståendena utan att aktivt acceptera eller avvisa dem. Därför är dessa grundläggande byggstenar i OPTO utformade på ett sätt som gör dem mindre benägna att vara Barnum-utsagor och därmed motverkar Barnumeffekten. Dessutom varierar testdeltagarna faktiskt sina svar på påståendena över de 7 alternativen i Likert-skalan, vilket är motsatsen till vad som skulle inträffa med Barnum-utsagor.

Är texterna som beskriver Aspekt- och Dimensionspoäng Barnum-utsagor?

Genom statistisk analys delas de 154 påståendena upp i 20 olika Aspekter (i genomsnitt 7 påståenden per Aspekt), och Aspekterna delas ytterligare upp i 8 Dimensioner (i genomsnitt 19 påståenden per Dimension). Skapandet av Aspekter och Dimensioner baseras på objektiv numerisk analys och påståendena som samlas inom en Aspekt eller Dimension hör ihop eftersom överensstämmelsen inom påståendena följer varandra numeriskt. För varje Aspekt och Dimension får testdeltagaren en så kallad STEN-poäng som sträcker sig från 1-10. STEN-poäng baseras på normer och relaterar därför graden av överensstämmelse testdeltagaren har med de 19 ingående påståendena jämfört med hur andra testdeltagare överensstämmer. Men vad sägs om texten i OPTO-rapporterna som beskriver de 20 aspektpoängen och de 8 dimensionspoängen?

För varje Aspekt och Dimension genereras poängtexten i fyra nyanser som motsvarar poäng på 1-3, 4-5, 6-7 och 8-10. En given STEN-poäng på en specifik Aspekt eller Dimension resulterar därför i en av fyra möjliga beskrivningar av vad poängen innebär i termer av personlighet. Låt oss titta på de fyra nyanserna i Aspekten som heter Risktagande som ett konkret exempel:

1. Går långt för att undvika risk. Är mindre villig att ta chanser. Är en mer försiktig person.
2. Tar risker endast när det behövs. Är villig att ta vissa chanser. Är försiktig med att inte vara vårdslös.
3. Tar villigt risker. Är företagsam. Är djärv.
4. Är mycket företagsam. Är äventyrlig. Är mycket djärv.

Är dessa texter Barnum-utsagor?

De är skrivna i en neutral till positiv ton eftersom det inte finns någon felaktig personlighetsprofil i OPTO (personlighet utvärderas endast som en relativ passform för arbetsuppgiften eller som en utgångspunkt för vald utveckling). Till viss del är var och en av dessa fyra nyanser av skriftliga personlighetsbeskrivningar som Barnum-utsagor (positivt tonade personlighetsbeskrivningar uttryckt i vaga generella termer). De måste vara det eftersom cirka en av fyra testdeltagare måste kunna se sig själva i dem. Men även på denna detaljnivå är de fyra textbeskrivningarna för varje Aspekt eller Dimension inte Barnum-utsagor. De har utarbetats genom pilotstudier och genom hundratals arbetstimmar där psykologer noggrant har formulerat nyanserna av var och en av de fyra generiska textbeskrivningarna enligt urvalet av underliggande påståenden som utgör varje Aspekt och Dimension. Detta säkerställer att de noggrant återspeglar och täcker fyra olika nivåer av oenighet eller överensstämmelse med de ingående påståendena. På så sätt är de inte så generella och är därför inte Barnum-utsagor.

Vad sägs om den fullständiga personlighetsbeskrivningen som samlar alla nyanser i OPTO:s utökade resultatrapport (som presenterar information på aspektnivå)?

Eftersom det finns 20 Aspekter med fyra möjliga nyanser finns det en möjlighet till hela 1 biljon unika skriftliga personlighetsprofiler med denna rapport (4^20). OPTO:s kortare resultatrapport presenterar information på dimensionsnivå. Eftersom det finns 8 Dimensioner med fyra möjliga nyanser finns det en mindre, men fortfarande imponerande möjlighet till 65 536 unika skriftliga personlighetsprofiler (4^8). Det är tydligt att en biljon beskrivningar inte alla kan vara Barnum-utsagor.

Slutsats

Vilken påverkan har Barnumeffekten i samband med OPTO?

Enligt logiken och argumenten som presenterats ovan, väldigt liten.

De 154 påståendena är inte Barnum-utsagor eftersom testdeltagarna aktivt måste acceptera eller avvisa dem, vilket leder till varierade svar på Likert-skalan.

De skriftliga personlighetsbeskrivningarna i fyra möjliga nyanser per Aspekt eller Dimension är inte heller Barnum-utsagor. De kan kallas kvasi-Barnum-utsagor eftersom de liknar Barnum-utsagor, men de är direkt härledda från en individs svar och är därför inte generella Barnum-utsagor.

Slutligen har denna analys gett oss ett nytt och spännande sätt att se på OPTO:

Varje gång en testperson slutför ett OPTO genereras en unik skriftlig personlighetsprofil, en av en biljon möjliga profiler.

 

Category: Recruitment
Tags: personlighet, personlighetstyper

Datum: 22.05.2024