Metis – Integrerad analys för strategiskt HR-arbete

Metis är en analysplattform där flera arbetspsykologiska verktyg är integrerade i en helhetslösning. Metis är Europas mest använda analysplattform för strategiskt HR-arbete.

Förbättra organisationens prestation med strategisk HR

I vår analysplattform Metis har vi samlat och integrerat alla våra verktyg så att du får ett sammanhållet arbetsflöde och möjlighet att generera sammanställda rapporter som ger dig och de ansvariga chefer du samarbetar med den information ni behöver för att kunna fatta objektiva, faktabaserade beslut som leder företaget framåt.

Med Metis kan du kartlägga behovet av kompetensutveckling och organisationsutveckling med utgångspunkt i företagets affärsmål. Med tillgång till rätt information kan du lägga resurser på de insatser som bäst bidrar till förbättrade resultat.

Genom att göra resultatet av HR-arbete mätbart bidrar Metis till att synliggöra HR-funktionens betydelse för att företaget når sina affärsmål. Med hjälp av rätt mätetal och konsekvent uppföljning kommer du efter en tid att kunna etablera sambandet mellan strategiskt HR-arbete och företagets viktigaste KPI:er, exempelvis omsättning och vinstmarginal.

Förenklat samarbete med rekryterande chefer

Metis förenklar ditt samarbete med linjeorganisationen i alla rekryteringsfrågor genom att skapa tydlighet och transparens i rekryteringsprocessen. Effektiva arbetsflöden och smarta funktioner minskar arbetsbördan och gör att varje rekryteringsprocess går att genomföra snabbare.

Rekrytering och successionsplanering

Med Metis blir det enklare att säkerställa att rätt person rekryteras till en ledig tjänst. Genom att bryta ned både tjänsten, affärsmål och företagskultur/värderingar till dagliga beteenden blir det lättare att utvärdera kandidaternas kompetens och lämplighet för företaget och rollen. Med hjälp av kapacitetstest kan du säkerställa att tilltänkta framtida chefer har den potential och kognitiva förmåga som krävs för att axla en större roll i framtiden.

Tydligt uppställda kravprofiler där både hårda och mjuka värden ingår underlättar ett objektivt rekryteringsarbete och eliminerar risken för diskriminering och godtycke.

Kartlägg företagets förutsättningar inför större förändringar

Metis innehåller de verktyg som du behöver för att tillsammans med övriga chefer kartlägga organisationens förutsättningar inför större förändringar. Metis ger dig detaljerade rapporter med en gapanalys och praktiska förslag för att utveckla och motivera medarbetarna.

Digitalisering ger dig rätt förutsättningar

Att ha rätt systemstöd på plats är en förutsättning för att kunna samla in och analysera den information du behöver för att kunna arbeta strategiskt. Digitalisering är också nödvändig för att frigöra tid och resurser från operativt och administrativt arbete.

I Metis får du verktyg för arbetspsykologiska tester samlade i en integrerad lösning som ger ett samlat arbetsflöde. Metis går utmärkt att integrera med övriga HR-system och rekryteringssystem så att information kan utbytas mellan systemen.

Funktioner som förbättrar och förenklar HR-arbetet

När du använder Metis får du tillgång till många funktioner som kan förbättra eller förenkla ditt HR-arbete, till exempel:

  • Arbetspsykologiska rekryteringstester med kartläggning av personlighet, beteende, motivation, attityd och begåvning.
  • Kravprofiler på tjänstenivå, företagsnivå, affärsmålsnivå och för värdegrund/företagskultur.
  • Kandidaters och medarbetares testresultat.
  • Analys och rapporter av resultat på företagsnivå, gruppnivå och individnivå.
  • Massadministration av samma test till flera kandidater samtidigt.
  • Språkversioner och nationella normer

Internationella normer och språkversioner

För dig som jobbar internationellt finns både Metis och testverktygen som ingår i plattformen i flera olika språkversioner och med olika nationella och internationella normer tillgängliga.

Internationellt arbete underlättas av att tester, profiler, intervjuguider och rapporter kan läsas på det språk varje person önskar. Du kan alltså se en kandidats profil på svenska även om han eller hon tagit ett test på tyska, sedan skapa en intervjumall på engelska och till sist skicka en rapport på franska till beslutsfattaren. Svarsformulären finns på upp till 22 olika språk.

GDPR-säkert analysverktyg

Metis är ett GDPR-säkert system som årligen granskas av en oberoende, extern expert på datasäkerhet. När du använder Metis har du alla förutsättningar du behöver för att hantera persondata säkert och i enlighet med GDPR.


Läs också om

Stärk HR:s roll med strategisk HR
Rekrytera rätt
Bättre kandidatupplevelse

Boka 20 minuters gratis rådgivning!

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning via telefon eller personligt möte.

Rekrytera framgångsrikt med tester. Kostnadsfri 4-veckorskurs via e-post!

Till anmälan

Läs mer om METIS

Ladda ner