{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Här samlar vi viktig information för ditt användande. Du är varmt välkommen att spara länken till denna sida som en favorit i din webbläsare och komma tillbaka. Du kan också med fördel ladda ner det material du behöver. Saknar du något, kontakta oss på Master, tel: 08-32 42 42 eller support@master.se.

Besök även vår Youtube-kanal för att titta på webinar, instruktionsvideos mm.


VAD ÄR ACE?
ACE är ett kapacitetstest, eller kognitivt anlagstest, som mäter en persons maximala logiska analytiska förmåga. Testet är adaptivt och anpassar sig efter personens förmåga att besvara frågorna. ACE är ett sk. G-faktortest och mäter en persons generella mentala förmåga. Standardiserade tester som mäter den sk. G-faktorn är som mätmetod bland de mest effektiva i att identifiera en persons förmåga att prestera. Här finns en graf över olika metoders prediktiva validitet (prognosvärde).


OLIKA UPPGIFTER I ACE
De tre mest effektiva sätten att mäta g-faktorn är genom numeriska, verbala och spatiala frågor tillsammans. De numeriska frågorna mäter en numerisk förmåga som inte kräver mer kunskaper än de man får på gymnasienivå. I dessa ska man lösa en uppgift som presenteras i text, men som kräver att man behärskar de fyra räknesätten. De verbala frågorna kan antingen bestå av ordpar som ska paras ihop med ett annat ordpar, där ett ord i det andra ordparet saknas. Eller en mer eller mindre omfattande text som innehåller information där du ska förstå och ange hur saker hänger ihop. De verbala frågorna kräver inga specifika ordkunskaper. De spatiala frågorna innehåller olika grafiska figurer där du får ett mönster av åtta figurer där du ska hitta ett av fem alternativ som passar bäst in i mönstret. 


DELSKALORNAS BETYDELSE I TOTALRESULTATET
ACE presenteras dels i ett totalresultat (logiskt analytiskt tänkande) och dels utifrån delskalornas resultat (N, V, S). Delskalorna viktas olika i totalresultatet och anger inte ett genomsnittligt värde. Delskalan med högst betydelse i totalresultatet är den spatiala, därefter numerisk och sist verbal. Detta innebär att totalresultatet ibland kan upplevas som missvisande i förhållande till delskalorna men det beror just på viktningen och den algoritm som styr hur resultatet räknas ut.


ACE I OLIKA VERSIONER
ACE finns i nio olika versioner för att på bästa sätt passa för ändamålet med testningen. Fyra längre versioner som ger hög precision och fem kortare versioner som ger standardprecision. De längre versionerna har runt 24 frågor där testpersonen har maximalt 75 minuter på sig att fylla i testet. ACE generell problemlösning högprecision innehåller 24 frågor med numeriska, verbala och spatiala frågor. I de övriga högprecisa versionerna finns endast två av frågeområdena. Detsamma gäller för versionerna med standardprecision, dvs en version som är generell och tre stycken med två av frågeområdena i kombination. De innehåller runt 12 frågor med maximalt 30 minuter för genomförandet.


ACE FÖR DYSLEKTIKER ELLER PERSONER MED SPRÅKLIGA HINDER
Det finns en helt spatial version som är skapad för personer med språkliga hinder, som t ex dyslexi eller för de som inte talar något av de språk som ACE finns på. Den innehåller 22 frågor där testpersonen har 45 minuter till förfogande. Varje testperson kommer att bli ombedd att kontakta administratören av testet om språkliga hinder finns. Om personen hör av sig till dig med detta hinder, startar du ett nytt assessment och lägger till testet ACE Spatial Problemlösning och skickar en ny inbjudan till personen. 

Om språkliga hinder finns så bör man välja uppgifter som inte innehåller text (numeriska och verbala uppgifter) och när tiden är begränsad, det kan ge upphov till sämre resultat eftersom man inte får rätt förutsättningar för att kunna lösa uppgifterna på ett bra sätt. 


VILKET ACE-TEST SKA JAG VÄLJA?
Numeriska uppgifter lämpar sig särskilt att mäta i tjänster som är numeriskt inriktade. Verbala för mer textinriktade och analytiska tjänster samt de spatiala för mer abstrakt tänkande, där lösningar inte alltid är på förhand givna. Ska du testa personer som söker en chefstjänst är det lämpligt att välja ett generellt ACE-test som innehåller alla tre delarna. Vill du med säkerhet få information om en persons förmåga i de specifika frågeområdena behöver du välja ett högprecisionstest för att kunna dra slutsatser om dessa.  


GRUNDERNA I ACE
Behöver du repetera grunderna i ACE? Här har du vårt förinspelade webinar om grunderna. Du kan också ta del av webinaret kring val av ACE-test. I övrigt hänvisar vi dig som användare till den e-learning (master.litmos.com) du genomgick i samband med certifieringen. Du som jobbar på ett företag med en giltig licens men som inte har genomgått e-learning har möjlighet att få ett konto för att fräscha upp dina kunskaper. Hör av dig till Master så upprättar vi ett sådant.

Om du vill läsa eller ladda ner skriftligt material så finns en ACE-manual.


ACE RESULTAT OCH NORMGRUPP
ACE-resultatet (logisk förmåga) och hastigheten (hur lång tid testpersonen har använt för att besvara frågorna) presenteras i en STEN-skala. Det är en tiogradig poängskala som står för Standard Ten. Varje STEN-poäng motsvarar en procentuell del av normgruppen, se fördelningen här. Den senaste svenska normgruppen (insamlad under 2018) består av 9 408 svenskar i arbetsför ålder. Den representerar helt och hållet den svenska arbetsföra populationen (ingen övervikt av akademiker). Det finns totalt åtta ACE-normer att använda för jämförelse, bl a en internationell norm som består av drygt 32 000 personer. Välj norm baserat på var tjänsten är placerad eller kulturen på företaget där tjänsten utförs.


GENOMFÖRANDE AV ACE
ACE kräver att du har besvarat ett visst antal frågor i testet för att resultatet ska bli giltigt. Understiger man gränsen för vad som är giltigt kommer det att flaggas i Metis (i analysvyn eller i intervjuguiden). Om man har genomfört för få frågor kommer resultatet att bli behäftat med en alltför stor felmarginal för att det ska gå att dra slutsatser. Denna situation kan endast uppstå om testtiden har tagit slut när personen inte har hunnit så långt i testet. Har man valt att hoppa över frågor kommer dessa att räknas som genomförda frågor, om än att resultatet blir felaktigt. Att hoppa över frågor innebär alltså att man inte får lika svåra frågor som om man genomför frågorna och försöker avge ett svar på var och en av de frågor man får. För att undvika situationer som dessa är det lämpligt att instruera personen att genomföra testet med inställningen att hellre avge ett svar än att hoppa över frågan. Det är också bättre att vara noggrann i genomförandet och att försöka disponera sin tid så gott man kan, även om det innebär att man inte hinner alla frågor.


TOLKNING AV OLIKA RESULTAT OCH HASTIGHET
ACE är ett sk. powertest som mäter den maximala förmågan vilket innebär att fokus ligger på förmåga (ACE-poäng) även om hastigheten kan ge ytterligare en dimension till resultatet som speglar personens mentala snabbhet och beteende. Om personen har en hög förmåga och låg hastighet (inom giltighetsgränsen) kommer personen behöva lite mer tid för sin problemlösning, men klarar av problemlösning på en hög nivå. Personer med högt resultat och hög hastighet har både en hög problemlösande kapacitet och är snabba i genomförandet. Tyder på en mycket kraftfull kapacitet.


SPRÅKVERSIONER
ACE kan fyllas i på 11 språk (svenska, engelska, danska, norska, finska, tyska, franska, spanska, polska, ryska och italienska) - språket väljs av testpersonen själv. För en språkobunden version, t ex för dyslektiker eller för personer som inte talar något av de tillgängliga språken, kan ACE Spatial Problemlösning administreras till testpersonen. 


MUNTLIG ÅTERKOPPLING
Här hittar du ett underlag för att tillsammans med Poängrapport eller Intervjuguide genomföra en strukturerad muntlig återkoppling: Checklista ACE. Här hittar du ett talmanus för att kunna hålla en inledning som innehåller alla del delar som du behöver informera din testperson om. Here you can find the English version of the ACE checklist.


ACE-RAPPORTER
Det finns tre typer av ACE-rapporter. Poängrapporten kan testpersonen själv ladda ner. Den fungerar även som en rapport att visa för tredje part, dvs rekryterande chef. Intervjuguiden kan du som användare nyttja i en muntlig återkoppling för att hålla en god struktur (tillsammans med checklistan), den innehåller även förslag på frågor som du kan ställa till testpersonen. Den tredje rapporten är en poängsida, med totalresultat och de olika underskalornas resultat samlat på en sida. Here is an English version of the ACE Score report.


TA FRAM ACE-CRITERIA
Här finner du en guide för att ta fram ett Criteria för ACE. Jobbanalys ACE bygger på en ekvation som räknar ut frekvens av vissa typer av arbetsuppgifter samt vad konsekvenserna blir av mänskliga fel. Resultatet för du in som ett nytt Criteria i Metis och jämför dina sökande eller kandidater mot. I tjänster med höga krav kan du nyttja ACE som ett screeningverktyg och utgå från att de personer med högst matchning mot Criteria är kvalificerade att gå vidare i processen. Vi rekommenderar starkt att du alltid för in ACE-Criteria i Metis som du sedan jämför dina testpersoner mot för att säkerställa att ditt beslut om testpersonen alltid är korrekt. Metis tar i denna process fram en matchningsgrad som anger kvalificeringen, över 75% match är nivån man ska uppnå för att nå kvalificering. Fördelen med analysen är att vi också tar ACE-testets felmarginaler i beaktande och kan därmed vara trygga i att fatta välgrundade beslut. Utan analys kan risken finnas att beslut fattas utifrån grafiska resultat som inte anger var gränsen för kvalificering går. Here is the English version of the ACE Job analysis.


ACE CONFIRM
Vid tillfällen när du får höga ACE-resultat i t ex screening, kan du nyttja möjligheten att bekräfta en persons ACE-resultat. Confirm är ett kort test som speglar personens frågor som den har klarat i det ursprungliga testet (med samma typ av frågor). Gå till aktuellt assessment i Metis, markera personen och klicka på Confirm. Du får möjlighet att öppna Confirm direkt eller spara ner en länk som du kan skicka eller öppna någon annanstans. Testpersonen genomför Confirm på plats.

Personen får max 15 minuter på sig att besvara frågor på den svårighetsnivå som den har klarat i ursprungstestet. Om personen lyckas återupprepa bedriften att lösa frågorna korrekt avbryts testet direkt (det kan gå så snabbt som 4-5 min), om det är svårt så brukar det ta lite längre tid. Resultatet får personen själv inte reda på resultatet på Confirm utan du ser det när du klickar på Confirm igen, eller går till Analyser när du har markerat personen i assessmentet. Du kan också se resultatet i Intervjuguiden.

Det finns tre nivåer på resultatet:

Vid bekräftat resultat har personen lyckats nå sitt ursprungsresultat och vid nytt test rekommenderas har personen inte riktigt lyckats. Vid Obekräftat resultat ligger personen långt ifrån sitt ursprungliga resultat. Fundera på vilka konsekvenser de olika resultaten ger och hur du ska kommunicera det till kandidaten.


MATERIAL FÖR UPPDRAGSGIVARE OCH UPPHANDLING
Här finns ett svenskt ACE faktablad om psykometriska data samt en broschyr som kan nyttjas för att informera om testet.

Here you can find the English version of the fact sheet with more specified data and psychometrics of ACE.

Har du frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Master, 08-32 42 42.

Här hittar du information om hur du kommer igång med Metis.


MASTERS ANVÄNDARSAJTER
METIS användarsajt
OPTO användarsajt
ACE användarsajt
EASI användarsajt
BRIGHT användarsajt
MPA användarsajt